Kiểu từ điển (Dictionary) trong Python

Trong Python, kiểu từ điển (Dictionary) là một kiểu dữ liệu được sử dụng để lưu trữ các giá trị theo cặp key-value, tương tự như một bảng băm (hash table). Key trong từ điển phải là duy nhất và không thay đổi, trong khi value có thể được thay đổi hoặc lưu trữ bất kỳ kiểu dữ liệu nào, bao gồm cả các list, tuple, set hoặc các dictionary khác.

Tạo một từ điển

Để tạo một từ điển trong Python, ta có thể sử dụng cú pháp như sau:

my_dict = {'key1': 'value1', 'key2': 'value2'}

Trong đó, my_dict là tên của từ điển, 'key1''key2' là các key, và 'value1''value2' là các giá trị tương ứng của key. Ta cũng có thể tạo một từ điển rỗng và thêm các cặp key-value vào đó sau đó:

my_dict = {}
my_dict['key1'] = 'value1'
my_dict['key2'] = 'value2'

Truy xuất các giá trị trong từ điển

Để truy xuất các giá trị trong từ điển, ta có thể sử dụng key tương ứng. Ví dụ:

my_dict = {'name': 'John', 'age': 30, 'city': 'New York'}
print(my_dict['name']) # output: John
print(my_dict['age']) # output: 30

Nếu key không tồn tại trong từ điển, Python sẽ raise một lỗi KeyError. Để tránh lỗi này, ta có thể sử dụng phương thức get():

my_dict = {'name': 'John', 'age': 30, 'city': 'New York'}
print(my_dict.get('name')) # output: John
print(my_dict.get('address')) # output: None

Ở ví dụ trên, my_dict.get('name') sẽ trả về giá trị tương ứng với key 'name', trong khi my_dict.get('address') sẽ trả về giá trị None thay vì raise một lỗi.

Thay đổi giá trị trong từ điển

Để thay đổi giá trị của một key trong từ điển, ta có thể sử dụng cú pháp như sau:

my_dict = {'name': 'John', 'age': 30, 'city': 'New York'}
my_dict['age'] = 31
print(my_dict) # output: {'name': 'John', 'age': 31, 'city': 'New York'}

Nếu key không tồn tại trong từ điển, thì Python sẽ tự động thêm key đó vào từ điển với giá trị tương ứng là giá trị mới được gán. Ví dụ:

my_dict = {'name': 'John', 'age': 30, 'city': 'New York'}
my_dict['address'] = '123 Main St'
print(my_dict) # output: {'name': 'John', 'age': 30, 'city': 'New York', 'address': '123 Main St'}

Lặp qua các key và value trong từ điển

Để lặp qua các key và value trong một từ điển, ta có thể sử dụng vòng lặp for như sau:

my_dict = {'name': 'John', 'age': 30, 'city': 'New York'}
for key, value in my_dict.items():
    print(key, value)

Kết quả sẽ là:

name John
age 30
city New York

Xóa một key trong từ điển

Để xóa một key và giá trị tương ứng trong từ điển, ta có thể sử dụng phương thức pop()() như sau:

my_dict = {'name': 'John', 'age': 30, 'city': 'New York'}
my_dict.pop('age')
print(my_dict) # output: {'name': 'John', 'city': 'New York'}

Nếu key không tồn tại trong từ điển, phương thức pop() sẽ raise một lỗi KeyError.

Kết luận

Từ điển (Dictionary) là một kiểu dữ liệu rất hữu ích trong lập trình Python để lưu trữ và truy xuất các giá trị theo cặp key-value. Nó cũng được sử dụng rộng rãi trong nhiều bài toán thực tế như quản lý thông tin, phân tích dữ liệu, v.v. Hi vọng bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về kiểu dữ liệu từ điển trong Python và cách sử dụng nó trong các bài toán lập trình.