Hướng dẫn sử dụng hàm trong Python và cách viết hàm của riêng bạn

Hàm là một khối mã được đóng gói lại và được đặt tên để thực hiện một tác vụ cụ thể. Trong Python, hàm được sử dụng để giảm thiểu việc lặp lại mã và giúp mã của bạn trở nên ngắn gọn và dễ đọc hơn. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách sử dụng hàm trong Python và cách viết hàm của riêng bạn.

Cú pháp của hàm trong Python

Cú pháp của hàm trong Python như sau:

def function_name(parameters):
  # thực hiện một khối mã
  return value

Trong đó:

 • function_name là tên của hàm.

 • parameters là các đối số của hàm (nếu có).

 • return là giá trị trả về của hàm (nếu có).

Ví dụ:

def add_numbers(x, y):
  result = x + y
  return result

Trong ví dụ này, chúng ta đã định nghĩa một hàm có tên là add_numbers nhận hai đối số xy. Hàm này thực hiện phép tính x + y và trả về kết quả.

Sử dụng hàm trong Python

Để sử dụng hàm trong Python, bạn chỉ cần gọi tên của hàm và truyền các đối số của nó (nếu có). Ví dụ:

result = add_numbers(3, 5)
print(result)

Kết quả:

8

Hàm không có giá trị trả về

Nếu một hàm không trả về giá trị, bạn có thể bỏ qua câu lệnh return. Ví dụ:

def print_hello():
  print("Hello")

Trong ví dụ này, hàm print_hello chỉ in ra chuỗi "Hello" mà không trả về bất kỳ giá trị nào.

Tham số mặc định

Bạn có thể định nghĩa các giá trị mặc định cho các tham số của hàm. Nếu giá trị được truyền vào cho tham số không được chỉ định, giá trị mặc định sẽ được sử dụng. Ví dụ:

def say_hello(name="world"):
  print("Hello, " + name)

say_hello()
say_hello("John")

Kết quả:

Hello, world
Hello, John

Hàm lambda

Hàm lambda là một loại hàm vô danh trong Python. Nó được sử dụng để định nghĩa một hàm ngắn gọn mà không cần phải đặt tên cho nó. Cú pháp của hàm lambda như sau:

lambda arguments: expression

Ví dụ:

square = lambda x: x ** 2
print(square(5))

Kết quả:

25

Kết luận

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu cách sử dụng hàm trong Python và cách viết hàm của riêng bạn. Chúng ta đã tìm hiểu cú pháp của hàm trong Python, cách sử dụng hàm trong mã của bạn và các loại hàm khác nhau trong Python. Hi vọng bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về hàm trong Python và sử dụng chúng để làm cho mã của bạn ngắn gọn và dễ đọc hơn.