Hướng dẫn làm việc với các loại dữ liệu phổ biến trong Python - string, list, set và dict

Python là một trong những ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất được sử dụng để xử lý dữ liệu. Python cung cấp cho chúng ta các loại dữ liệu phổ biến như chuỗi (string), danh sách (list), tập hợp (set), và từ điển (dictionary), đi kèm với các phương thức và thuộc tính để làm việc với chúng. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách làm việc với các loại dữ liệu này trong Python.

Chuỗi (String)

Chuỗi là một chuỗi các ký tự được bao quanh bởi dấu nháy đơn hoặc dấu nháy kép. Trong Python, chuỗi là một đối tượng không thể thay đổi, có nghĩa là một khi chuỗi đã được tạo ra, bạn không thể thay đổi nó. Tuy nhiên, bạn có thể tạo ra một chuỗi mới bằng cách sử dụng các phương thức chuỗi.

Tạo chuỗi

Để tạo một chuỗi trong Python, bạn có thể sử dụng dấu nháy đơn hoặc dấu nháy kép. Ví dụ:

name = "John"
message = 'Hello, world!'

Truy cập ký tự trong chuỗi

Bạn có thể truy cập từng ký tự trong chuỗi bằng cách sử dụng chỉ số (index). Chỉ số bắt đầu từ 0. Ví dụ:

name = "John"
print(name[0]) # Output: J

Các phương thức chuỗi phổ biến

Python cung cấp cho chúng ta một số phương thức chuỗi phổ biến để thực hiện các thao tác trên chuỗi. Sau đây là một số phương thức này:

 • len(): Trả về độ dài của chuỗi.

 • upper(): Chuyển đổi chuỗi thành chuỗi in hoa.

 • lower(): Chuyển đổi chuỗi thành chuỗi in thường.

 • strip(): Xóa khoảng trắng ở đầu và cuối chuỗi.

 • replace(): Thay thế một chuỗi con trong chuỗi bằng một chuỗi khác.

 • split(): Tách chuỗi thành một danh sách các chuỗi con dựa trên một ký tự phân tách.

Ví dụ:

name = " John Doe "
print(len(name)) # Output: 11
print(name.upper()) # Output: " JOHN DOE "
print(name.lower()) # Output: " john doe "
print(name.strip()) # Output: "John Doe"
print(name.replace("John", "Jane")) # Output: " Jane Doe "
print(name.split()) # Output: ["John", "Doe"]

Danh sách (List)

Danh sách là một tập hợp các giá trị được bao quanh bởi dấu ngoặc vuông [] và được phân tách bằng dấu phẩy. Trong Python, danh sách là một đối tượng có thể thay đổi, có nghĩa là bạn có thể thêm, xóa và sửa đổi các phần tử trong danh sách.

Tạo danh sách

Để tạo một danh sách trong Python, bạn có thể đặt các giá trị vào trong dấu ngoặc vuông []. Ví dụ:

numbers = [1, 2, 3, 4, 5]
fruits = ["apple", "banana", "cherry"]

Truy cập phần tử trong danh sách

Bạn có thể truy cập từng phần tử trong danh sách bằng cách sử dụng chỉ số (index). Chỉ số bắt đầu từ 0. Nếu bạn muốn truy cập các phần tử cuối cùng của danh sách, bạn có thể sử dụng số âm. Ví dụ:

numbers = [1, 2, 3, 4, 5]
print(numbers[0]) # Output: 1
print(numbers[-1]) # Output: 5

Các phương thức danh sách phổ biến

Python cung cấp cho chúng ta một số phương thức danh sách phổ biến để thực hiện các thao tác trên danh sách. Sau đây là một số phương thức này:

 • len(): Trả về độ dài của danh sách.

 • append(): Thêm một phần tử vào cuối danh sách.

 • insert(): Chèn một phần tử vào danh sách tại một vị trí cụ thể.

 • remove(): Xóa một phần tử khỏi danh sách.

 • pop(): Xóa phần tử ở vị trí cụ thể khỏi danh sách và trả về giá trị của phần tử đó.

 • sort(): Sắp xếp các phần tử trong danh sách.

 • reverse(): Đảo ngược thứ tự các phần tử trong danh sách.

Ví dụ:

numbers = [1, 2, 3, 4, 5]
print(len(numbers)) # Output: 5
numbers.append(6)
print(numbers) # Output: [1, 2, 3, 4, 5, 6]
numbers.insert(2, 7)
print(numbers) # Output: [1, 2, 7, 3, 4, 5, 6]
numbers.remove(4)
print(numbers) # Output: [1, 2, 7, 3, 5, 6]
popped_number = numbers.pop(2)
print(popped_number) # Output: 7
print(numbers) # Output: [1, 2, 3, 5, 6]
numbers.sort()
print(numbers) # Output: [1, 2, 3, 5, 6]
numbers.reverse()
print(numbers) # Output: [6, 5, 3, 2, 1]

Tập hợp (Set)

Tập hợp là một tập hợp các giá trị không trùng lặp được bao quanh bởi dấu ngoặc nhọn {} và được phân tách bằng dấu phẩy. Trong Python, tập hợp là một đối tượng có thể thay đổi, có nghĩa là bạn có thể thêm và xóa các phần tử trong tập hợp.

Tạo tập hợp

Để tạo một tập hợp trong Python, bạn có thể đặt các giá trị vào trong dấu ngoặc nhọn {}. Ví dụ:

numbers = {1, 2, 3, 4, 5}
fruits = {"apple", "banana", "cherry"}

Truy cập phần tử trong tập hợp

Bạn không thể truy cập các phần tử trong tập hợp bằng chỉ số, nhưng bạn có thể lặp lại các phần tử trong tập hợp bằng vòng lặp for. Ví dụ:

fruits = {"apple", "banana", "cherry"}
for fruit in fruits:
  print(fruit)

Các phương thức tập hợp phổ biến

Python cung cấp cho chúng ta một số phương thức tập hợp phổ biến để thực hiện các thao tác trên tập hợp. Sau đây là một số phương thức này:

 • len(): Trả về số lượng phần tử trong tập hợp.

 • add(): Thêm một phần tử vào tập hợp.

 • remove(): Xóa một phần tử khỏi tập hợp.

 • discard(): Xóa một phần tử khỏi tập hợp nếu nó tồn tại, nếu không thì không làm gì cả.

 • pop(): Xóa một phần tử ngẫu nhiên khỏi tập hợp và trả về giá trị của phần tử đó.

 • clear(): Xóa tất cả các phần tử khỏi tập hợp.

Ví dụ:

numbers = {1, 2, 3, 4, 5}
print(len(numbers)) # Output: 5
numbers.add(6)
print(numbers) # Output: {1, 2, 3, 4, 5, 6}
numbers.remove(4)
print(numbers) # Output: {1, 2, 3, 5, 6}
numbers.discard(7)
print(numbers) # Output: {1, 2, 3, 5, 6}
popped_number = numbers.pop()
print(popped_number) # Output: 1, 2, 3, 5, or 6
print(numbers) # Output: {2, 3, 5, 6}
numbers.clear()
print(numbers) # Output: set()

Từ điển (Dictionary)

Từ điển là một tập hợp các cặp key-value được bao quanh bởi dấu ngoặc nhọn {} và được phân tách bằng dấu phẩy. Trong Python, từ điển là một đối tượng có thể thay đổi, có nghĩa là bạn có thể thêm, xóa và sửa đổi các cặp key-value trong từ điển.

Tạo từ điển

Để tạo một từ điển trong Python, bạn có thể đặt các cặp key-value vào trong dấu ngoặc nhọn {}. Ví dụ:

person = {"name": "John", "age": 30, "city": "New York"}

Truy cập giá trị trong từ điển

Bạn có thể truy cập giá trị trong từ điển bằng cách sử dụng key. Ví dụ:

person = {"name": "John", "age": 30, "city": "New York"}
print(person["name"]) # Output: John

Các phương thức từ điển phổ biến

Python cung cấp cho chúng ta một số phương thức từ điển phổ biến để thực hiện các thao tác trên từ điển. Sau đây là một số phương thức này:

 • len(): Trả về số lượng cặp key-value trong từ điển.

 • keys(): Trả về danh sách các key trong từ điển.

 • values(): Trả về danh sách các value trong từ điển.

 • items(): Trả về danh sách các cặp key-value trong từ điển dưới dạng tuple.

Ví dụ:

person = {"name": "John", "age": 30, "city": "New York"}
print(len(person)) # Output: 3
print(person.keys()) # Output: dict_keys(['name', 'age', 'city'])
print(person.values()) # Output: dict_values(['John', 30, 'New York'])
print(person.items()) # Output: dict_items([('name', 'John'), ('age', 30), ('city', 'New York')])

Kết luận

Trên đây là hướng dẫn về cách làm việc với các loại dữ liệu phổ biến trong Python bao gồm chuỗi, danh sách, tập hợp và từ điển. Hi vọng rằng bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cách sử dụng các loại dữ liệu này trong Python và áp dụng chúng vào các ứng dụng của mình.