Cách sử dụng Python để làm việc với dữ liệu - đọc và ghi dữ liệu từ tệp, xử lý dữ liệu dạng CSV

Python là một trong những ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất được sử dụng để xử lý dữ liệu. Python cung cấp cho chúng ta các công cụ và thư viện mạnh mẽ để làm việc với dữ liệu, bao gồm đọc và ghi dữ liệu từ tệp, xử lý dữ liệu dạng CSV, JSON, XML và nhiều định dạng khác. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách sử dụng Python để làm việc với dữ liệu.

Đọc và ghi dữ liệu từ tệp

Để đọc và ghi dữ liệu từ tệp trong Python, chúng ta có thể sử dụng các hàm có sẵn như open()close(). Hàm open() được sử dụng để mở một tệp và trả về một đối tượng file. Đối tượng file này sẽ được sử dụng để đọc và ghi dữ liệu từ tệp. Hàm close() được sử dụng để đóng tệp sau khi hoàn thành công việc.

Ví dụ, chúng ta có thể sử dụng các hàm này để đọc nội dung của một tệp và in ra nó:

file = open("example.txt", "r")
print(file.read())
file.close()

Trong đoạn mã trên, chúng ta mở tệp "example.txt" với chế độ đọc ("r") và sử dụng hàm read() để đọc nội dung của tệp. Sau đó, chúng ta in ra nội dung của tệp và đóng tệp bằng hàm close().

Chúng ta cũng có thể sử dụng hàm write() để ghi dữ liệu vào một tệp:

file = open("example.txt", "w")
file.write("Hello, world!")
file.close()

Trong đoạn mã trên, chúng ta mở tệp "example.txt" với chế độ ghi ("w") và sử dụng hàm write() để ghi dữ liệu vào tệp. Sau đó, chúng ta đóng tệp bằng hàm close().

Xử lý dữ liệu dạng CSV

CSV là một định dạng tệp phổ biến được sử dụng để lưu trữ dữ liệu dưới dạng bảng. Python cung cấp cho chúng ta thư viện csv để xử lý dữ liệu dạng CSV.

Để đọc dữ liệu từ tệp CSV, chúng ta có thể sử dụng hàm csv.reader() như sau:

import csv

with open("example.csv") as file:
 reader = csv.reader(file)
 for row in reader:
  print(row)

Trong đoạn mã trên, chúng ta mở tệp "example.csv" bằng câu lệnh with open(), sau đó sử dụng hàm csv.reader() để đọc dữ liệu từ tệp. Với mỗi hàng trong tệp, chúng ta in ra hàng đó bằng câu lệnh print().

Chúng ta cũng có thể sử dụng thư viện csv để ghi dữ liệu vào tệp CSV. Ví dụ:

import csv

data = [
 ["Name", "Age", "Gender"],
 ["John", "25", "Male"],
 ["Jane", "30", "Female"],
 ["Bob", "21", "Male"],
]

with open("example.csv", "w", newline="") as file:
 writer = csv.writer(file, delimiter=",")
 writer.writerows(data)

Trong đoạn mã trên, chúng ta tạo ra một mảng data chứa dữ liệu cần ghi vào tệp CSV. Sau đó, chúng ta mở tệp "example.csv" với chế độ ghi ("w") và sử dụng hàm csv.writer() để ghi dữ liệu vào tệp. Trong ví dụ này, chúng ta sử dụng dấu phẩy làm dấu phân cách giữa các giá trị trong tệp CSV.

Sử dụng Markdown

Markdown là một ngôn ngữ đánh dấu đơn giản được sử dụng để tạo ra các tài liệu định dạng. Python cung cấp cho chúng ta thư viện markdown để chuyển đổi văn bản Markdown thành HTML.

Để sử dụng thư viện markdown, chúng ta cần cài đặt nó bằng câu lệnh pip:

pip install markdown

Sau khi cài đặt, chúng ta có thể sử dụng hàm markdown.markdown() để chuyển đổi văn bản Markdown thành HTML. Ví dụ:

import markdown

md_text = """
# Tiêu đề lớn

Đây là một đoạn văn bản *in nghiêng*.

- Mục thứ nhất
- Mục thứ hai
- Mục thứ ba
"""

html_text = markdown.markdown(md_text)
print(html_text)

Trong đoạn mã trên, chúng ta tạo ra một đoạn văn bản Markdown và sử dụng hàm markdown.markdown() để chuyển đổi nó thành HTML. Sau đó, chúng ta in ra đoạn văn bản HTML đó bằng câu lệnh print().

Ví dụ minh họa

Dưới đây là một ví dụ minh họa về cách sử dụng Python để đọc dữ liệu từ tệp CSV, xử lý dữ liệu và tạo ra một bảng HTML sử dụng Markdown:

import csv
import markdown

# Đọc dữ liệu từ tệp CSV và lưu vào một mảng
data = []
with open("example.csv") as file:
 reader = csv.reader(file)
 for row in reader:
  data.append(row)

# Xử lý dữ liệu và tạo ra bảng HTML theo định dạng Markdown
md_text = "| Name | Age | Gender |\n| --- | --- | --- |\n"
for row in data:
 md_text += f"| {row[0]} | {row[1]} | {row[2]} |\n"

html_text = markdown.markdown(md_text)

# In ra đoạn văn bản HTML để hiển thị bảng
print(html_text)

Trong ví dụ này, chúng ta đọc dữ liệu từ tệp CSV "example.csv" và lưu vào một mảng data. Sau đó, chúng ta xử lý dữ liệu và tạo ra một đoạn văn bản Markdown để tạo ra bảng HTML. Cuối cùng, chúng ta chuyển đổi đoạn văn bản Markdown này thành HTML bằng thư viện markdown và in ra đoạn văn bản HTML đó bằng câu lệnh print().

Kết luận

Python là một ngôn ngữ lập trình mạnh mẽ để làm việc với dữ liệu. Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu cách sử dụng Python để đọc và ghi dữ liệu từ tệp, xử lý dữ liệu dạng CSV và sử dụng Markdown để tạo ra các tài liệu định dạng. Việc làm việc với dữ liệu là một kỹ năng quan trọng trong lĩnh