Các kiểu dữ liệu trong Python

Python là một ngôn ngữ lập trình đa năng và linh hoạt, được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Trong Python, cũng như các ngôn ngữ lập trình khác, các kiểu dữ liệu là một phần quan trọng của ngôn ngữ. Kiểu dữ liệu cho phép chúng ta lưu trữ và thao tác với các giá trị khác nhau trong chương trình. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về các kiểu dữ liệu phổ biến trong Python.

1. Kiểu số (Number)

Python hỗ trợ các kiểu số nguyên (integer), số thực (float), số phức (complex) và số boolean (Boolean). Các kiểu số được sử dụng để lưu trữ thông tin liên quan đến các số học và logic.

1.1 Kiểu số nguyên (Integer)

Kiểu số nguyên trong Python là một kiểu dữ liệu được sử dụng để lưu trữ các số nguyên không giới hạn. Ví dụ:

x = 10
y = -20

1.2 Kiểu số thực (Float)

Kiểu số thực trong Python là một kiểu dữ liệu được sử dụng để lưu trữ các số thực. Ví dụ:

x = 1.5
y = 3.14

1.3 Kiểu số phức (Complex)

Kiểu số phức trong Python là một kiểu dữ liệu được sử dụng để lưu trữ các số phức. Ví dụ:

x = 3 + 5j
y = 2 - 4j

1.4 Kiểu số boolean (Boolean)

Kiểu số boolean trong Python là một kiểu dữ liệu được sử dụng để lưu trữ các giá trị true hoặc false. Ví dụ:

x = True
y = False

2. Kiểu chuỗi (String)

Kiểu chuỗi trong Python là một kiểu dữ liệu được sử dụng để lưu trữ các chuỗi ký tự. Các chuỗi trong Python được đặt trong dấu nháy đơn hoặc nháy kép. Ví dụ:

x = 'Hello'
y = "World"

3. Kiểu danh sách (List)

Kiểu danh sách trong Python là một kiểu dữ liệu được sử dụng để lưu trữ các giá trị theo thứ tự và cho phép thay đổi các giá trị đó. Ví dụ:

fruits = ['apple', 'banana', 'cherry']

4. Kiểu tuple

Kiểu tuple trong Python là một kiểu dữ liệu được sử dụng để lưu trữ các giá trị theo thứ tự nhưng không cho phép thay đổi các giá trị đó. Ví dụ:

fruits = ('apple', 'banana', 'cherry')

5. Kiểu từ điển (Dictionary)

Kiểu từ điển trong Python là một kiểu dữ liệu được sử dụng để lưu trữ các giá trị theo cặp key-value. Ví dụ:

person = {'name': 'John', 'age': 30, 'city': 'New York'}

6. Kiểu tập hợp (Set)

Kiểu tập hợp trong Python là một kiểu dữ liệu được sử dụng để lưu trữ các giá trịa duy nhất và không theo thứ tự. Kiểu dữ liệu này cho phép chúng ta thực hiện các thao tác toán học như hợp, giao, hiệu của các tập hợp. Ví dụ:

fruits = {'apple', 'banana', 'cherry'}

Kết luận

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu về các kiểu dữ liệu phổ biến trong Python, bao gồm kiểu số, kiểu chuỗi, kiểu danh sách, kiểu tuple, kiểu từ điển và kiểu tập hợp. Các kiểu dữ liệu này là rất quan trọng trong việc lưu trữ và xử lý các giá trị trong chương trình Python. Hiểu rõ về các kiểu dữ liệu này sẽ giúp cho việc lập trình Python của chúng ta trở nên hiệu quả và nhanh chóng hơn.