Các cấu trúc điều khiển trong Python và cách sử dụng chúng

Các cấu trúc điều khiển trong Python là các khối mã được sử dụng để điều khiển luồng thực thi của chương trình. Chúng cho phép chương trình thực hiện các tác vụ khác nhau dựa trên một số điều kiện hoặc vòng lặp. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về các cấu trúc điều khiển chính trong Python và cách sử dụng chúng.

If...else

Cấu trúc điều khiển if...else được sử dụng để thực hiện một hành động nếu điều kiện được đưa ra là đúng và một hành động khác nếu điều kiện là sai. Cú pháp của if...else như sau:

if condition:
  # thực hiện một số hành động nếu điều kiện đúng
else:
  # thực hiện hành động khác nếu điều kiện sai

Ví dụ:

x = 5
if x > 10:
  print("x lớn hơn 10")
else:
  print("x nhỏ hơn hoặc bằng 10")

Kết quả:

x nhỏ hơn hoặc bằng 10

Vòng lặp while

Cấu trúc điều khiển while được sử dụng để lặp lại một khối mã cho đến khi một điều kiện được đưa ra là sai. Cú pháp của while như sau:

while condition:
  # thực hiện một khối mã nếu điều kiện đúng

Ví dụ:

i = 0
while i < 5:
  print(i)
  i += 1

Kết quả:

0
1
2
3
4

Vòng lặp for

Cấu trúc điều khiển for được sử dụng để lặp lại một khối mã cho mỗi phần tử trong một chuỗi hoặc một đối tượng có thể lặp lại (iterable). Cú pháp của for như sau:

for variable in iterable:
  # thực hiện một khối mã cho mỗi phần tử trong iterable

Ví dụ:

fruits = ["apple", "banana", "cherry"]
for fruit in fruits:
  print(fruit)

Kết quả:

apple
banana
cherry

Câu lệnh break

Câu lệnh break được sử dụng để thoát khỏi vòng lặp ngay lập tức và tiếp tục thực thi mã bên dưới vòng lặp. Cú pháp của break như sau:

while condition:
  # thực hiện một khối mã
  if some_condition:
    break

Ví dụ:

i = 0
while i < 10:
  print(i)
  i += 1
  if i == 5:
    break

Kết quả:

0
1
2
3
4

Câu lệnh continue

Câu lệnh continue được sử dụng để bỏ qua một phần của vòng lặp và tiếp tục vòng lặp với phần tiếp theo. Cú pháp của continue như sau:

while condition:
  # thực hiện một khối mã
  if some_condition:
    continue

Ví dụ:

i = 0
while i < 5:
  i += 1
  if i == 3:
    continue
  print(i)

Kết quả:

1
2
4

Câu lệnh pass

Câu lệnh pass được sử dụng để bỏ qua một khối mã mà không làm gì cả. Nó được sử dụng khi bạn cần định nghĩa một khối mã tạm thời và không muốn thêm bất kỳ mã nào trong nó. Cú pháp của pass như sau:

if some_condition:
  pass
else:
  # thực hiện một khối mã

Ví dụ:

for i in range(5):
  pass

Không có kết quả nào được hiển thị vì khối mã đã được bỏ qua.

Kết luận

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu về các cấu trúc điều khiển chính trong Python và cách sử dụng chúng. Chúng ta đã có một số ví dụ về cách sử dụng các cấu trúc điều khiển này trong Python. Hi vọng bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về các cấu trúc điều khiển và làm cho mã của bạn trở nên dễ đọc và dễ hiểu hơn.